| Home | E-Submission | Sitemap | Contact us |  
top_img
The Korean Journal of Parasitology Search > Browse Articles > SearchSeropositivity Rates of Strongyloides stercoralis Antibody in the Southeastern Region of Republic of Korea: A Single-Center Retrospective Study
Taehwa Kim, Seungjin Lim
Korean J Parasitol. 2022;60(3):181-185.   Published online June 30, 2022
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2022.60.3.181
                              Supplementary      
A Report of Chigger Mites on the Striped Field Mouse, Apodemus agrarius, in Southwest China
Yan-Ling Chen, Xian-Guo Guo, Tian-Guang Ren, Lei Zhang, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Xiao-Bin Huang, Ti-Jun Qian
Korean J Parasitol. 2021;59(6):625-634.   Published online December 22, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.6.625       Cited By 1
                              
Detection of Toxoplasma gondii Infections using Virus-Like Particles Displaying T. gondii ROP4 Antigen
Min-Ju Kim, Jie Mao, Hae-Ji Kang, Ki-Back Chu, Fu-Shi Quan
Korean J Parasitol. 2021;59(6):565-572.   Published online December 22, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.6.565       Cited By 1
                              Supplementary      
Infestation and Related Ecology of Chigger Mites on the Asian House Rat (Rattus tanezumi) in Yunnan Province, Southwest China
Fan Ding, Wen-Li Jiang, Xian-Guo Guo, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Rong Xiang
Korean J Parasitol. 2021;59(4):377-392.   Published online August 18, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.4.377       Cited By 4
                              
Monitoring Chigger Mites for Orientia tsutsugamushi in Field Small Mammals in Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea, 2019-2020
Young Yil Bahk, Seong Kyu Ahn, Jinyoung Lee, Hyung Wook Kwon, Sung Jong Hong, Tong-Soo Kim
Korean J Parasitol. 2021;59(3):319-324.   Published online June 21, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.3.319
                              Supplementary      
Evaluation of Rapid IgG4 Test for Diagnosis of Gnathostomiasis
Yue Wang, An Ma, Xiao-Long Liu, Praphathip Eamsobhana, Xiao-Xian Gan
Korean J Parasitol. 2021;59(3):257-263.   Published online June 21, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.3.257
                              Supplementary      
Seroprevalence of Toxoplasma gondii assayed using Rapid Diagnostic Tests among Residents in Three Counties Adjacent to The Demilitarized Zone, Korea
Jeehi Jung, Jinyoung Lee, Yoon Kyung Chang, Seong Kyu Ahn, Seo Hye Park, Sung-Jong Hong, Jihoo Lee, Chom-Kyu Chong, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam, Tong-Soo Kim, Dongjae Kim
Korean J Parasitol. 2021;59(1):9-14.   Published online February 19, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.1.9
                              
Research Advances of Leptotrombidium scutellare in China
Rong Xiang, Xian-Guo Guo
Korean J Parasitol. 2021;59(1):1-8.   Published online February 19, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.1.1       Cited By 8
                              Supplementary      
Epidemiological Characteristics of Rodents and Chiggers with Orientia Tsutsugamushi in the Republic of Korea
Jung Wook Park, Dae Sung Yu, Gi Seong Lee, Jin Jong Seo, Jae Keun Chung, Jae Il Lee
Korean J Parasitol. 2020;58(5):559-564.   Published online October 22, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.5.559       Cited By 4
                              
Identification of Trombiculid Chigger Mites Collected on Rodents from Southern Vietnam and Molecular Detection of Rickettsiaceae Pathogen
Minh Doan Binh, Sinh Cao Truong, Dong Le Thanh, Loi Cao Ba, Nam Le Van, Binh Do Nhu
Korean J Parasitol. 2020;58(4):445-450.   Published online August 25, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.4.445       Cited By 5
                              
Surveillance of Chigger Mite Vectors for Tsutsugamushi Disease in the Hwaseong Area, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 2015
Young Yil Bahk, Hojong Jun, Seo Hye Park, Haneul Jung, Seung Jegal, Myung-Deok Kim-Jeon, Jong Yul Roh, Wook-Gyo Lee, Seong Kyu Ahn, Jinyoung Lee, Kwangsig Joo, Young Woo Gong, Mun Ju Kwon, Tong-Soo Kim
Korean J Parasitol. 2020;58(3):301-308.   Published online June 26, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.3.301       Cited By 5
                              Supplementary      
Relative Abundance of a Vector of Scrub Typhus, Leptotrombidium sialkotense, in Southern Yunnan Province, China
Yan Lv, Xian-Guo Guo, Dao-Chao Jin, Wen-Yu Song, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Yun-Ji Zou, Zhi-Hua Yang
Korean J Parasitol. 2020;58(2):153-159.   Published online April 30, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.2.153       Cited By 4
                              Supplementary      
Seroprevalence of Toxoplasma gondii among School Children in Pyin Oo Lwin and Naung Cho, Upper Myanmar
Th? Lam Th?i, Hojong Jun, Seo-Hye Park, H??ng Giang L?, Jinyoung Lee, Seong Kyu Ahn, Jung-Mi Kang, Moe Kyaw Myint, Khin Lin, Woon-Mok Sohn, Ho-Woo Nam, Byoung-Kuk Na, Tong-Soo Kim
Korean J Parasitol. 2019;57(3):303-308.   Published online June 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.3.303       Cited By 5
                              
Quantification of Immunoglobulin G against Trypanosoma cruzi in Individuals with Chronic Chagas Disease Treated with Nifurtimox and Evaluated in Prolonged Follow-Up
Gabriela Mun?oz, Camilo Vergara, Gabriela Marti?nez, Werner Apt, Ine?s Zulantay
Korean J Parasitol. 2019;57(1):39-41.   Published online February 26, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.1.39       Cited By 4
                              
Research Progress on Leptotrombidium deliense
Yan Lv, Xian-Guo Guo, Dao-Chao Jin
Korean J Parasitol. 2018;56(4):313-324.   Published online August 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.4.313       Cited By 19
                              
Serologic Tests of IgG and IgM Antibodies and IgG Avidity for Diagnosis of Ocular Toxoplasmosis
Bahman Rahimi-Esboei, Mohammad Zarei, Mehdi Mohebali, Hossein Keshavarz Valian, Saeedeh Shojaee, Raziyeh Mahmoudzadeh, Mirataollah Salabati
Korean J Parasitol. 2018;56(2):147-152.   Published online April 30, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.2.147       Cited By 10
                              
Chigger Mite (Acari: Trombiculidae) Survey of Rodents in Shandong Province, Northern China
Xiao-Dan Huang, Peng Cheng, Yu-Qiang Zhao, Wen-Juan Li, Jiu-Xu Zhao, Hong-Mei Liu, Jing-Xuan Kou, Mao-Qing Gong
Korean J Parasitol. 2017;55(5):555-559.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.555       Cited By 12
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii among HIV Patients in Jahrom, Southern Iran
Hassan Rezanezhad, Fateme Sayadi, Enayatollah Shadmand, Seyed Dawood Mousavi Nasab, Hadi Rezaei Yazdi, Kavous Solhjoo, Akbar Kazemi, Monireh Maleki, Abbas Ahmadi Vasmehjani
Korean J Parasitol. 2017;55(1):99-103.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.99       Cited By 8
                              
Immune Correlates of Resistance to Trichinella spiralis Reinfection in Mice
Ki-Back Chu, Sang-Soo Kim, Su-Hwa Lee, Dong-Hun Lee, Ah-Ra Kim, Fu-Shi Quan
Korean J Parasitol. 2016;54(5):637-643.   Published online October 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.5.637       Cited By 4
                              
Seroepidemiological Survey of Zoonotic Diseases in Small Mammals with PCR Detection of Orientia tsutsugamushi in Chiggers, Gwangju, Korea
Jung Wook Park, Jae Keun Chung, Sun Hee Kim, Sun Ju Cho, Yi Deun Ha, So Hyang Jung, Hye Jung Park, Hyun Jae Song, Jung Yoon Lee, Dong Min Kim, Jah Pyus, Dong Ryong Ha, Eun Sun Kim, Jae Il Lee
Korean J Parasitol. 2016;54(3):307-313.   Published online June 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.3.307       Cited By 7
                              
IgG Avidity Antibodies against Toxoplasma gondii in High Risk Females of Reproductive Age Group in India
Naushaba Siddiqui, Fatima Shujatullah, Haris M. Khan, Tamkin Rabbani, Parvez A. Khan
Korean J Parasitol. 2014;52(5):487-491.   Published online October 22, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.5.487       Cited By 5
                              
High Expression of Water-Soluble Recombinant Antigenic Domains of Toxoplasma gondii Secretory Organelles
Zhaoshou Yang, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2014;52(4):367-376.   Published online August 29, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.4.367       Cited By 3
                              
Larval Chigger Mites Collected from Small Mammals in 3 Provinces, Korea
In-Yong Lee, Hyeon-Je Song, Yeon-Joo Choi, Sun-Hye Shin, Min-Kyung Choi, So-Hyun Kwon, E-Hyun Shin, Chan Park, Heung-Chul Kim, Terry A. Klein, Kyung-Hee Park, Won-Jong Jang
Korean J Parasitol. 2014;52(2):225-229.   Published online April 18, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.2.225       Cited By 6
                              
A New Species of Chigger Mite (Acari: Trombiculidae) from Rodents in Southwest China
Tian-Guang Ren, Xian-Guo Guo, Dao-Chao Jin, Dian Wu, Quinn E. Fletcher
Korean J Parasitol. 2014;52(1):63-67.   Published online February 19, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.1.63       Cited By 2
                              
Serologic Survey of Toxoplasmosis in Seoul and Jeju-do, and a Brief Review of Its Seroprevalence in Korea
Hyemi Lim, Sang-Eun Lee, Bong-Kwang Jung, Min-Ki Kim, Mi Youn Lee, Ho-Woo Nam, Jong-Gyun Shin, Cheong-Ha Yun, Han-Ik Cho, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai
Korean J Parasitol. 2012;50(4):287-293.   Published online November 26, 2012
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.4.287       Cited By 24
                              
IgG Avidity ELISA Test for Diagnosis of Acute Toxoplasmosis in Humans
Amir Hossien Rahbari, Hossien Keshavarz, Saeedeh Shojaee, Mehdi Mohebali, Mostafa Rezaeian
Korean J Parasitol. 2012;50(2):99-102.   Published online May 24, 2012
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.2.99       Cited By 23
                              
Clinical Features of Ocular Toxoplasmosis in Korean Patients
Young-Hoon Park, Jae-Hyung Han, Ho-Woo Nam
Korean J Parasitol. 2011;49(2):167-171.   Published online June 14, 2011
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2011.49.2.167       Cited By 20
                              
Serosurveillance of Scrub Typhus in Small Mammals Collected from Military Training Sites near the DMZ, Northern Gyeonggi-do, Korea, and Analysis of the Relative Abundance of Chiggers from Mammals Examined
Heung Chul Kim, In Yong Lee, Sung Tae Chong, Allen L. Richards, Se Hun Gu, Jin-Won Song, John S. Lee, Terry A. Klein
Korean J Parasitol. 2010;48(3):237-243.   Published online September 16, 2010
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2010.48.3.237       Cited By 26
                              
Geographical Distribution and Relative Abundance of Vectors of Scrub Typhus in the Republic of Korea
In Yong Lee, Heung Chul Kim, Young-Sun Lee, Jang Hoon Seo, Jae Won Lim, Tae Soon Yong, Terry A. Klein, Won Ja Lee
Korean J Parasitol. 2009;47(4):381-386.   Published online December 1, 2009
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2009.47.4.381       Cited By 45
                        
Purification and biochemical characterization of two novel antigens from Leishmania major promastigotes
Majid Zeinali, Sussan K. Ardestani, Amina Kariminia
Korean J Parasitol. 2007;45(4):287-293.   Published online December 20, 2007
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2007.45.4.287       Cited By 1
                        
E-Submission
Email Alert
Author's Index
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
KJP
scopus
PubMed Central
ScienceCentral
PubMed
koreaMed
KoMCI
GoogleScholar
KOFST_174_45
WorldWideScience
ATLAS
KAHP
KAMS
CrossRef_Similarity_Check_174_45
CrossRef_Cited_by_174_45
Crossmark_174_45
Funder_Registry_174_45
metadata
ORCID
COPE
Editorial Office
Department of Molecular Parasitology, Samsung Medical Center, School of Medicine, Sungkyunkwan University,
2066 Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon 16419, Gyeonggi-do, Korea.
Tel: +82-31-299-6251   FAX: +82-1-299-6269   E-mail: kjp.editor@gmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © 2022 by The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine.     Developed in M2PI