| Home | E-Submission | Sitemap | Contact us |  
top_img
The Korean Journal of Parasitology Search > Browse Articles > SearchEvaluation of the anti-Toxoplasma gondii Activity of Hederagenin in vitro and in vivo
Run-Hui Zhang, Runhao Jin, Hao Deng, Qing-Kun Shen, Zhe-Shan Quan, Chun-Mei Jin
Korean J Parasitol. 2021;59(3):297-301.   Published online June 21, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.3.297
                              
Construction of In Vivo Fluorescent Imaging of Echinococcus granulosus in a Mouse Model
Sibo Wang, Tao Yang, Xuyong Zhang, Jie Xia, Jun Guo, Xiaoyi Wang, Jixue Hou, Hongwei Zhang, Xueling Chen, Xiangwei Wu
Korean J Parasitol. 2016;54(3):291-299.   Published online June 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.3.291       Cited By 5
                              
A Rapid and Convenient Method for in Vivo Fluorescent Imaging of Protoscolices of Echinococcus multilocularis
Tao Yang, Sibo Wang, Xuyong Zhang, Jie Xia, Jun Guo, Jixue Hou, Hongwei Zhang, Xueling Chen, Xiangwei Wu
Korean J Parasitol. 2016;54(2):225-231.   Published online April 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.2.225       Cited By 2
                              
Sensitivity of Plasmodium falciparum to Antimalarial Drugs in Hainan Island, China
Shan-Qing Wang, Guang-Ze Wang, Yu-Chun Li, Feng Meng, Shi-Gan Lin, Zhen-Hu Zhu, Ding-Wei Sun, Chang-Hua He, Xi-Min Hu, Jian-Wei Du
Korean J Parasitol. 2015;53(1):35-41.   Published online February 27, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.1.35
                              
E-Submission
Email Alert
Author's Index
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
KJP
scopus
PubMed Central
ScienceCentral
PubMed
koreaMed
KoMCI
GoogleScholar
KOFST_174_45
WorldWideScience
ATLAS
KAHP
KAMS
CrossRef_Similarity_Check_174_45
CrossRef_Cited_by_174_45
Crossmark_174_45
Funder_Registry_174_45
metadata
ORCID
COPE
Editorial Office
Department of Molecular Parasitology, Samsung Medical Center, School of Medicine, Sungkyunkwan University,
2066 Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon 16419, Gyeonggi-do, Korea.
Tel: +82-31-299-6251   FAX: +82-1-299-6269   E-mail: kjp.editor@gmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © 2022 by The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine.     Developed in M2PI