Hookworm Anemia in a Peritoneal Dialysis Patient in China
Fuquan Wu, Ying Xu, Min Xia, Guanghui Ying, Zhangfei Shou
Korean J Parasitol. 2016;54(3):315-317.   Published online 2016 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.3.315
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hookworm Infection Caused Acute Intestinal Bleeding Diagnosed by Capsule: A Case Report and Literature Review
Xia Tan, Meichu Cheng, Jie Zhang, Guochun Chen, Di Liu, Yexin Liu, Hong Liu
The Korean Journal of Parasitology.2017; 55(4): 417.     CrossRef