Seroprevalence and Risk Factors of Fascioliasis in Yaks, Bos grunniens, from Three Counties of Gansu Province, China
Xiao-Xuan Zhang, Sheng-Yong Feng, Jian-Gang Ma, Wen-Bin Zheng, Ming-Yang Yin, Si-Yuan Qin, Dong-Hui Zhou, Quan Zhao, Xing-Quan Zhu
Korean J Parasitol. 2017;55(1):89-93.   Published online 2017 Feb 28     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.89
Citations to this article as recorded by Crossref logo
CCN1 gene polymorphisms associated with congenital heart disease susceptibility in Northwest Chinese population from different high-altitude areas
Wenke Yang, Jun Bai, Xinyu Song, Shasha Zhang, Nana Chen, Tao You, Kang Yi, Zhenglin Li, Dingxiong Xie, Xiaodong Xie
Environmental Science and Pollution Research.2021; 28(40): 56927.     CrossRef
Current Status for Controlling the Overlooked Caprine Fasciolosis
Gemma Zerna, Terry W. Spithill, Travis Beddoe
Animals.2021; 11(6): 1819.     CrossRef
Epidemiological survey of fasciolosis in yaks and sheep living on the Qinghai-Tibet plateau, China
Xing Gao, Lihong Zhang, Xiaole Tong, Hui Zhang, Khalid Mehmood, Xiong Jiang, Jiakui Li
Acta Tropica.2020; 201: 105212.     CrossRef
First report on the prevalence of Fasciola hepatica in the endangered Père David’s deer (Elaphurus davidianus) in China
Si-Yang Huang, Jing-Zhi Gong, Yi-Jun Ren, Ming Pan, Wei-Min Cai, Yi-Min Fan, Na Yao
BMC Veterinary Research.2020;[Epub]     CrossRef
High prevalence of fasciolosis and evaluation of the efficacy of anthelmintics against Fasciola hepatica in buffaloes in Guangxi, China
Ji-Li Zhang, Hong-Fei Si, Xu-Zheng Zhou, Xiao-Fei Shang, Bing Li, Ji-Yu Zhang
International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife.2019; 8: 82.     CrossRef
Development of a nest-PCR for detection of Fasciola hepatica DNA in the intermediate snail host, Radix cucunorica, and the prevalence in northwestern China
Si-Yang Huang, Jing-Zhi Gong, Bin Yang, Yi-Min Fan, Na Yao, Chun-Ren Wang
Infection, Genetics and Evolution.2019; 75: 103984.     CrossRef
Socio-economic burden of parasitic infections in yaks from 1984 to 2017 on Qinghai Tibetan Plateau of China—A review
Kun Li, Muhammad Shahzad, Hui Zhang, Xiong Jiang, Khalid Mehmood, Xiaodong Zhao, Jiakui Li
Acta Tropica.2018; 183: 103.     CrossRef