Tick-Borne Pathogens in Ixodid Ticks from Poyang Lake Region, Southeastern China
Wei Qing Zheng, Xue Nan Xuan, Ren Long Fu, Hui Ying Tao, Yang Qing Liu, Xiao Qing Liu, Dong Mei Li, Hong Mei Ma, Hai Ying Chen
Korean J Parasitol. 2018;56(6):589-596.   Published online 2018 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.6.589
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Detection of Novel Spotted Fever Group Rickettsiae (Rickettsiales: Rickettsiaceae) in Ticks (Acari: Ixodidae) in Southwestern China
Qian Wang, Wen-Bin Guo, Yu-Sheng Pan, Bao-Gui Jiang, Chun-Hong Du, Teng-Cheng Que, Lin Zhan, Jia-Hong Wu, Ming-Hui Yu, Xiao-Ming Cui, Lin Zhao, Da-Li Xu, Luo-Yuan Xia, Run-Ze Ye, Jie Li, Lian-Feng Li, Wei Wei, Yu-Hao Zhou, Jia-Fu Jiang, Na Jia, Wu-Chun Ca
Journal of Medical Entomology.2021; 58(3): 1363.     CrossRef
Detection of Multiple Intracellular Bacterial Pathogens in Haemaphysalis flava Ticks Collected from Hedgehogs in Central China
Li-Zhu Fang, Si-Cong Lei, Zhi-Jian Yan, Xiao Xiao, Jian-Wei Liu, Xiao-Qing Gong, Hao Yu, Xue-Jie Yu
Pathogens.2021; 10(2): 115.     CrossRef
Porin Expression Profiles in Haemaphysalis longicornis Infected With Babesia microti
Weiqing Zheng, Rika Umemiya-Shirafuji, Qian Zhang, Kiyoshi Okado, Paul Franck Adjou Moumouni, Hiroshi Suzuki, Haiying Chen, Mingming Liu, Xuenan Xuan
Frontiers in Physiology.2020;[Epub]     CrossRef
Molecular detection and genetic characteristics of Babesia gibsoni in dogs in Shaanxi Province, China
Wen-Ping Guo, Guang-Cheng Xie, Dan Li, Meng Su, Rui Jian, Luan-Ying Du
Parasites & Vectors.2020;[Epub]     CrossRef
Identification of Haemaphysalis longicornis Genes Differentially Expressed in Response to Babesia microti Infection
Weiqing Zheng, Rika Umemiya-Shirafuji, Shengen Chen, Kiyoshi Okado, Paul Franck Adjou Moumouni, Hiroshi Suzuki, Shu Yang, Mingming Liu, Xuenan Xuan
Pathogens.2020; 9(5): 378.     CrossRef
Identification and molecular analysis of Ixodid ticks (Acari: Ixodidae) infesting wild boars (Sus scrofa) and tick-borne pathogens at the Meihua mountain of southwestern Fujian, China
Xin Wang, Xiaoshuang Sun, Yankuo Sun, Kexin Chen, Kaiyao Zhang, Weihua Xu, Kewei Fan, Weiming Lin, Tengteng Chen, Xipan Lin, Kaixiong Lin, Hung-chuan Chiu, Cuiqin Huang
Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports.2020; 22: 100492.     CrossRef