Proteomic Analysis on Exosomes Derived from Patients’ Sera Infected with Echinococcus granulosus
Wen Wang, Xiaojing Zhou, Fang Cui, Chunli Shi, Yulan Wang, Yanfei Men, Wei Zhao, Jiaqing Zhao
Korean J Parasitol. 2019;57(5):489-497.   Published online 2019 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.5.489
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Extracellular vesicles secreted by model tapeworm Hymenolepis diminuta: biogenesis, ultrastructure and protein composition
Hynek Mazanec, Peter KonĂ­k, Zdenko Gardian, Roman Kuchta
International Journal for Parasitology.2021; 51(5): 327.     CrossRef
Identification of Different Extracellular Vesicles in the Hydatid Fluid of Echinococcus granulosus and Immunomodulatory Effects of 110 K EVs on Sheep PBMCs
Jing Yang, Jin'en Wu, Yong Fu, Lujun Yan, Yating Li, Xiaola Guo, Yong'e Zhang, Xiaoqiang Wang, Yujuan Shen, William C. Cho, Yadong Zheng
Frontiers in Immunology.2021;[Epub]     CrossRef
Characterization of exosome-like vesicles derived from Taenia pisiformis cysticercus and their immunoregulatory role on macrophages
Li-Qun Wang, Ting-Li Liu, Pan-Hong Liang, Shao-Hua Zhang, Tao-Shan Li, Yan-Ping Li, Guang-Xue Liu, Li Mao, Xue-Nong Luo
Parasites & Vectors.2020;[Epub]     CrossRef