Relative Abundance of a Vector of Scrub Typhus, Leptotrombidium sialkotense, in Southern Yunnan Province, China
Yan Lv, Xian-Guo Guo, Dao-Chao Jin, Wen-Yu Song, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Yun-Ji Zou, Zhi-Hua Yang
Korean J Parasitol. 2020;58(2):153-159.   Published online 2020 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.2.153
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A dataset of distribution and diversity of blood-sucking mites in China
Fan-Fei Meng, Qiang Xu, Jin-Jin Chen, Yang Ji, Wen-Hui Zhang, Zheng-Wei Fan, Guo-Ping Zhao, Bao-Gui Jiang, Tao-Xing Shi, Li-Qun Fang, Wei Liu
Scientific Data.2021;[Epub]     CrossRef
Infestation and Related Ecology of Chigger Mites on the Asian House Rat (Rattus tanezumi) in Yunnan Province, Southwest China
Fan Ding, Wen-Li Jiang, Xian-Guo Guo, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Rong Xiang
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(4): 377.     CrossRef
A Report of Chigger Mites on the Striped Field Mouse, Apodemus agrarius, in Southwest China
Yan-Ling Chen, Xian-Guo Guo, Tian-Guang Ren, Lei Zhang, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Xiao-Bin Huang, Ti-Jun Qian
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(6): 625.     CrossRef