Research Advances of Leptotrombidium scutellare in China
Rong Xiang, Xian-Guo Guo
Korean J Parasitol. 2021;59(1):1-8.   Published online 2021 Feb 19     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.1.1
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A dataset of distribution and diversity of blood-sucking mites in China
Fan-Fei Meng, Qiang Xu, Jin-Jin Chen, Yang Ji, Wen-Hui Zhang, Zheng-Wei Fan, Guo-Ping Zhao, Bao-Gui Jiang, Tao-Xing Shi, Li-Qun Fang, Wei Liu
Scientific Data.2021;[Epub]     CrossRef
Infestation and distribution of mites on the Yunnan red-backed vole (Eothenomys miletus) in Yunnan Province of southwest China between 2001 and 2015
Rong Xiang, Xian-Guo Guo, Tian-Guang Ren, Cheng-Fu Zhao, Rong Fan, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Pei-Ying Peng, Xiao-Bin Huang, Ti-Jun Qian
Biologia.2021;[Epub]     CrossRef