PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2017.55.1.89201755189-93Seroprevalence and Risk Factors of Fascioliasis in Yaks, Bos grunniens, from Three Counties of Gansu Province, ChinaXiao-Xuan Zhang, Sheng-Yong Feng, Jian-Gang Ma, Wen-Bin Zheng, Ming-Yang Yin, Si-Yuan Qin, Dong-Hui Zhou, Quan Zhao, Xing-Quan Zhuhttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-55-1-89.pdf
Veterinary Parasitology10.1016/j.vetpar.2015.05.01520152113-4300-302Seroprevalence, risk factors and genetic characterization of Toxoplasma gondii in free-range white yaks (Bos grunniens) in ChinaS.Y. Qin, D.H. Zhou, W. Cong, X.X. Zhang, Z.L. Lou, M.Y. Yin, Q.D. Tan, X.Q. Zhuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0304401715002642?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0304401715002642?httpAccept=text/plain
Tropical Animal Health and Production10.1007/s11250-017-1331-720174971339-1344Seroprevalence and risk factors for bovine brucellosis in domestic yaks (Bos grunniens) in Tibet, ChinaJiangyong Zeng, Ciren Duoji, Zhenjie Yuan, Silang Yuzhen, Weixing Fan, Lili Tian, Chang Cai, Ian Robertsonhttp://link.springer.com/article/10.1007/s11250-017-1331-7/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11250-017-1331-7.pdf, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11250-017-1331-7.pdf
Acta Tropica10.1016/j.actatropica.2017.04.0092017171220-225Molecular investigation of piroplasma infection in white yaks ( Bos grunniens ) in Gansu province, ChinaSitong Li, Junlong Liu, Aihong Liu, Youquan Li, Shuqing Wang, Shufang Wang, Hong Yin, Jianxun Luo, Guiquan Guanhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0001706X17302152?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0001706X17302152?httpAccept=text/plain
Parasite10.1051/parasite/202104320212843Seroprevalence and associated risk factors of Toxoplasma gondii infection in yaks (Bos grunniens) on the Qinghai–Tibetan Plateau of ChinaTao Sun, Sajid Ur Rahman, Jinzhong Cai, Jiangyong Zeng, Rongsheng Mi, Yehua Zhang, Haiyan Gong, Hongcai Ma, Yan Huang, Xiangan Han, Quan Zhao, Zhaoguo Chenhttps://www.parasite-journal.org/10.1051/parasite/2021043/pdf
Veterinary Parasitology10.1016/j.vetpar.2017.05.022201724222-23Seroprevalence of and risk factors for Neospora caninum infection in yaks ( Bos grunniens ) in ChinaQing-Feng Meng, Gui-Zhe Yao, Si-Yuan Qin, Jian Wu, Xi-Chen Zhang, Ya-Duo Bai, Wei Cong, Wei-Li Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0304401717302236?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0304401717302236?httpAccept=text/plain
BMC Veterinary Research10.1186/s12917-019-2101-82019151Prevalence of gastrointestinal parasites in free-range yaks (Bos grunniens) in Gansu Province, Northwest ChinaSi-Yuan Qin, Ming-Yang Yin, Guang-Yao Song, Qi-Dong Tan, Jin-Lei Wang, Dong-Hui Zhouhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12917-019-2101-8.pdf, http://link.springer.com/article/10.1186/s12917-019-2101-8/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12917-019-2101-8.pdf
Tropical Animal Health and Production10.1007/s11250-016-1118-220164881747-1750Seroprevalence and risk factors of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) infection in yaks (Bos grunniens) in northwest ChinaJian-Gang Ma, Wei Cong, Fu-Heng Zhang, Sheng-Yong Feng, Dong-Hui Zhou, Yi-Ming Wang, Xing-Quan Zhu, Hong Yin, Gui-Xue Huhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11250-016-1118-2.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s11250-016-1118-2/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11250-016-1118-2.pdf
Tropical Animal Health and Production10.1007/s11250-013-0519-82013463503-507Seroprevalence of Chlamydophila abortus infection in yaks (Bos grunniens) in Qinghai, ChinaQiwei Chen, Xiaowei Gong, Fuying Zheng, Xiaoan Cao, Zhaocai Li, Jizhang Zhouhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11250-013-0519-8.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s11250-013-0519-8/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11250-013-0519-8
Tropical Animal Health and Production10.1007/s11250-010-9711-22011434741-743Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in yaks (Bos grunniens) in northwestern ChinaQuan Liu, Jinshan Cai, Quanbang Zhao, Limin Shang, Ruilin Ma, Xinglong Wang, Jing Li, Guangwei Hu, Hongtao Jin, Hongwei Gaohttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11250-010-9711-2.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s11250-010-9711-2/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11250-010-9711-2